Odborné činnosti

Odborné činnosti:

 • sociálne poradenstvo

  Sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
 • sociálna rehabilitácia

  Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách

 • ošetrovateľská starostlivosť

  CSS zabezpečuje ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť prijímateľom podľa zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania

  • Priamo v zariadení ordinuje lekár MUDr. Boda Mikuláš

   v utorok a v piatok od 14,00 do 15,00 hod.

  • Zariadenie navštevuje kožný lekár, psychiatrička
  • CSS zabezpečuje prepravu na odborné vyšetrenia v NsP vo Vranove nad Topľou
  • V rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje CSS svojim prijímateľom rehabilitáciu.

  CSS má rehabilitačné priestory vybavené modernými prístrojmi zameranými na elektroterapiu, hydroterapiu, sonoterapiu a pohybovú liečbu.

  Rehabilitácia je poskytovaná na základe odporúčania od obvodného alebo odborného lekára. Niektoré rehabilitačné procedúry a techniky zamerané hlavne na nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, na zlepšenie psychického a fyzického zdravia môžu prijímatelia využívať aj bez odporúčania lekára po porade s odborným fyzioterapeutom.

 • pracovná terapia

  Odborná činnosť na osvojovanie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

  Prijímateľ v rámci pracovnej terapie vykonáva rôzne pracovné činnosti podľa cieľov stanovených v individuálnom rozvojovom pláne s ohľadom na jeho zdravotný stav, možnosti a schopnosti.

Napísal administrator, tlač, prečítané 1412x