Útulok

Od 01.09.2014 sme v našom zariadení rozšírili ponuku poskytovaných sociálnych služieb o nové druhy a vytvorili tak nové organizačné jednotky Útulok a Zariadenie podporovaného bývania.

V Útulku sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V Útulku sa poskytuje:

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 4. nevyhnutné ošatenie a obuv.

V Útulku sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností.

Utvárajú sa tu podmienky na:

 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Kapacita zariadenia je 12 miest.

V Zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe,od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

V Zariadení podporovaného bývania sa poskytuje:

 1. ubytovanie,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

Utvárajú sa tu podmienky na prípravu stravy.

Vykonávajú sa tu podmienky na sociálnu rehabilitáciu.

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Postup pre prijatie do tohto zariadenia spolu s potrebnými dokumentmi nájdete v sekcii Ako k nám – Postup pre prijatie do podporovaného bývania .

 

V prípade nejakých otázok neváhajte kontaktovať našu sociálnu pracovníčku pre Zariadenie podporovaného bývania, PhDr. Martu Leškovú, na jej e-mailovu adresu sekretariat@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

Napísal administrator, tlač, prečítané 1403x